چه موسیقی‌ای رو دوست داری؟

هر کسی سلیقه‌های زیاد و متفاوتی برای گوش دادن به موسیقی داره.چه موسیقی‌ای رو دوست داری؟