بافت موسیقی

مونوفونی

یک ملودی بدون همراهی (تک صدایی)

پُلی‌فونی

چند ملودی (چند صدایی)

هوموفونی

همراهی شدن ملودی با صداهای دیگر (هم‌صدایی)