خط اتحاد

انگلیسی: Tie

خط منحنی روی دو یا چند نت هم‌صدا که فقط نت اول نواخته می شود و کشش بقیه‌ی نت‌ها به نت اول اضافه می شوند.

MusicSheetViewerPlugin 4.0.2