آکسان

انگلیسی: Accent

تاکید روی نت‌ یا نت‌ها

وقتی آکسان بالا یا پایین نت و یا آکورد قرار می گیرد، با تاکید و برجسته‌تر نواخته می شود. آکسان وسط سر نت، در جهت مخالف دم نت، و ترجیحا بیرون از حامل نوشته می شود.

MusicSheetViewerPlugin 4.0.2