1118 | کتابچه پیانو مبتدی 2

دسترسی سریع

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38


شما می توانید برای یادگیری این درس‌ها، اول هر ماه در دوره‌ی آموزشی آنلاین شرکت نمایید.


خرید کتابچه به صورت PDF.


۱۱۱۸ | درس ۲۲

 • ر (روی خط سوم | کلید فا)
 • می (بین خط سوم | کلید فا)
 • جهت حرکت بالا رونده، پایین رونده و مخالف و موازی.
 • آکسان
 • خط اتصال
 • لگاتو (پیوسته)

۱۱۱۸ | درس ۲۳

 • دو (بین خط دوم | کلید فا)
 • mf

۱۱۱۸ | درس ۲۴

 • حرکت پیوسته و پرشی

۱۱۱۸ | درس ۲۵

 • کارکرد دیز در میزان

۱۱۱۸ | درس ۲۶

 • علامت تکرار
 • مروری بر چنگ

۱۱۱۸ | درس ۲۷

 • دوبل نت

۱۱۱۸ | درس ۲۸

۱۱۱۸ | درس ۲۹

 • کرشندو و دکرشندو

۱۱۱۸ | درس ۳۰

 • پاساژ

۱۱۱۸ | درس ۳۱

ر (بالای حامل با خط اضافه | کلید فا)

۱۱۱۸ | درس ۳۲

 • استاکاتو

۱۱۱۸ | درس ۳۳

 • سی (روی خط سوم | کلید سل)
 • میزان ناقص

۱۱۱۸ | درس ۳۴

 • تنوتو

۱۱۱۸ | درس ۳۵

 • دو (بین خط سوم | کلید سل)
 • آکسان
 • استاکاتو
 • میزان ناقص
 • دست راست روی دست چپ

۱۱۱۸ | درس ۳۶

 • علامت اُکتاوا
 • تغییر اکتاوها و کلیدها

۱۱۱۸ | درس ۳۷

 • سرکلید (فا دیز)

۱۱۱۸ | درس ۳۸

 • سرکلید (سی بمل)
 • mp

خرید کتابچه 1118 | پیانو مبتدی 2 به صورت PDF.