خداحافظ عشق من، خداحافظ (Goodbye, My Love, Goodbye )

آهنگ “خداحافظ عشق من، خداحافظ” (Goodbye, My Love, Goodbye ) که توسط دمیس روسس (Demiss Rousoss) خواننده یونانی در ۱۹۷۳ اجرا شد، از آهنگ های ماندگار تاریخ موسیقی است. 


Hear the wind, sing a sad old song

صدای باد را گوش کن، دارد آهنگ قدیمی غمناکی می خواند


It knows I’m leaving you today

انگار می داند که من امروز از پیش تو می روم


Please don’t cry or my heart will break

خواهش می کنم گریه نکن وگرنه قلبم می شکند


When I go on my way

وقتی که عازم رفتن هستم


Goodbye my love goodbye

خداحافظ محبوب من، خداحافظ


Goodbye and au revoir

خداحافظ و به امید دیدار


As long as you remember me

تا وقتی که من را به خاطر بیاوری


I’ll never be too far

من خیلی از تو دور نخواهم بود


Goodbye my love goodbye

خداحافظ یار من خداحافظ


I always will be true

من تا همیشه به تو وفادار خواهم بود


So hold me in your dreams

پس مرا در رویاهایت نگه دار


Till I come back to you

تا وقتی که دوباره پیش تو برگردم


See the stars in the skies above

به ستاره های بالای سرت در آسمان نگاه کن


They’ll shine wherever I may roam

هرجایی که من در حال پرسه زدن باشم، آنها برایت چشمک می زنند

 
I will pray every lonely night

من در شب های تنهاییم دعا می کنم


That soon they’ll guide me home

که زودتر راهی برای برگشتن به خانه پیدا کنم


Goodbye my love goodbye

خداحافظ محبوب من، خداحافظ


Goodbye and au revoir

خداحافظ و به امید دیدار


As long as you remember me

تا وقتی که من را به خاطر بیاوری


I’ll never be too far

من خیلی از تو دور نخواهم بود


Goodbye my love goodbye

خداحافظ یار من، خداحافظ


I always will be true

من تا همیشه به تو وفادار خواهم ماند


So hold me in your dreams

پس مرا در رویاهایت نگه دار


Till I come back to you

تا وقتی که دوباره پیش تو برگردم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا