موسیقی شب (The music of the Night)

آهنگ “موسیقی شب (The music of the Night)” در سال ۱۹۸۷ توسط اندرو لوید وبر (Andrew Lioyd Webber) بر روی قطعه ای به نام شبح اپرا (The phantom of the opera) آهنگسازی شد.

The music of the Night

موسیقی شب

Night time sharpens, heightens each sensation

با آمدن شب ، حس ها تشدید می شوند

Darkness wakes and stirs imagination

تاریکی بیدار می شود و تخیل را بر می انگیزاند

Silently, the senses abandon their defenses

در سکوت حواس دفاع خود را از دست می دهند

Helpless to resist the notes I write

ناتوان از مقاومت در برابر یادداشتهایی که می نویسم

For I compose the music of the night

زیرا من موسیقی شب را می نویسم

Slowly, gently, night unfurls its splendor

آرام و با طمانینه، شب شکوه و جلال خود را آشکار می کند

Grasp it, sense it, tremulous and tender

شب را درک کنید ، شب را حس کنید ، ترد و بیمناک باشید

Hearing is believing, music is deceiving

به شنیدن اعتقاد داشته باشید، موسیقی فریبنده است

Hard as lightening, soft as candlelight

به سختی نور، به نرمی شمع

Dare you trust the music of the night?

جرات دارید به موسیقی شبانه اعتماد کنید؟

Close your eyes for your eyes will only tell the truth

چشمها را ببندید تا چشمها خود حقیقت را بگویند

And the truth isn’t what you want to see

و حقیقت چیزی نیست که تو می خواهی ببینی

In the dark it is easy to pretend

در تاریکی تظاهرکردن آسان است

That the truth is what it ought to be

این حقیقت همان چیزی است که باید باشد

Softly, deftly, music shall caress you

با نرمی، ماهرانه، موسیقی اینگونه باید تو را نوازش کند

Hear it, feel it secretly possess you

گوش بسپارید، احساس کنید که چطور پنهانی تمامتان را در اختیار می گیرد

Open up your mind, let your fantasies unwind

ذهنتان را باز کنید ، بگذارید خیال و آرزوها پرواز کنند

In this darkness which you know you cannot fight

در این تاریکی شب که می دانید توانایی مقابله با آن را ندارید

The darkness of the music of the night

تاریکی موسیقی شب

Close your eyes

چشمانتان را ببندید

Start a journey to a strange new world

سفر به دنیای جدید و عجیب را آغاز کنید

Leave all thoughts of the world you knew before

تمام افکار دنیایی را که قبلاً می شناختید را کنار بگذارید

Close your eyes and let music set you free

چشمان خود را ببندید و بگذار موسیقی روحتان را آزاد کند

Only then can you belong to me

فقط در این صورت می توانید متعلق به من باشید

Floating, falling, sweet intoxication

رهایی، معلق بودن، مستی شیرین

Touch me, trust me, savor each sensation

مرا لمس کن ، به من اعتماد کن ، حس ها را بچش

Let the dream begin, let your darker side give in

بگذار رویا شروع شود، بگذار نیمه پنهان تر بیرون بیاید

To the power of the music that I write

به قدرت موسیقی که می نویسم

The power of the music of the night

قدرت موسیقی شب

You alone can make my song take flight

تو به تنهایی می توانی آهنگم را به پرواز درآوری

Help me make the music of the nigh

کمکم کن تا موسیقی شب را بسازم

فاطمه شیخ ساران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا