داستان عشق

آهنگ داستان عشق (Love story) در سال۱۹۷۱ توسط اندی ویلیامز بر روی فیلمی با همین نام خوانده شد.

Where do I begin

ازکجا شروع کنم


To tell the story of

به گفتن داستان اینکه


how great a love can be

یک عشق چقدر می تواند بزرگ باشد

The sweet love story that is older than the sea

عشقى شیرین که از دریاها کهنسال تر است

The simple truth about the love she brings to me

حقیقتى ساده از عشقى که او برایم به ارمغان آورد

Where do I start
از کجا شروع کنم ؟

With her first hello

با اولین سلامش


She gave new meaning to this empty world of mine

به دنیاى پوچم معناى دوباره داد


There’d never be another love, another time

هیچ زمان دیگرى،
هیچ عشق دیگری برایم وجود نخواهد داشت
She came into my life and made the living fine

او به دنیایم آمد و زندگیم را زیبا کرد

She fills my heart

او قلبم را لبریز می کند
She fills my heart

او قلبم را لبریز می کند


with very special things

قلبم را با خاص ترین احساسات لبریز می کند


With angels’ songs, with wild imaginings

با آواز فرشتگان، با رویاهاى دیوانه وار


She fills my soul with so much love

او روحم را با نهایت عشق لبریز می کند


That anywhere I go I’m never lonely

طوریکه هرکجا می روم ، هرگز تنها نیستم


With her around, who could be lonely

با بودن او، چطور آدم می تواند تنها باشد


I reach for her hand-it’s always there
هرگاه دستم را به سویش می برم او آنجاست

How long does it last

تا کى دوام میاورد؟


Can love be measure by the hours in a day

مگر می شود عشق را با ساعات و روز اندازه گرفت؟

I have no answers now but this much I can say

پاسخى برایش ندارم اما این را خوب می دانم


I know I’ll need her till the stars all burn away
And she’ll be there


من تا زمانى که ستاره ها می درخشند به او نیاز دارم
و او با من خواهد ماند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا